انجمن پایانه داران ایران


درباره ما

اهداف :

- حمایت از منافع مشترک اعضاء

- ارائه پیشنهادهای اجرایی جهت رفع مشکلات خدماتی موضوع فعالیت انجمن مربوط به نهادها و سازمانها و وزارتخانه های ذیربط وارسال رونوشت آن به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران جهت اطلاع وپیگیری

- مشارکت گروهی و همکاری با دستگاههای قانون گذاری ، اجرایی و قضای در زمینه طرح ها و لوایح قانونی و آئین نامه ها و تصویب نامه ها در موضوعات تخصصی مربوط به امور پایانه داران بنادر ایران

- کمک به تحقق هدف های کمی و کیفی تعیین شده برای ارائه خدمات موضوع فعالیت انجمن

- تلاش برای توسعه پایانه های موجود و ایجاد پایانه های جدید در کشور

- تلاش برای ساماندهی و بهبود کیفیت خدمات دهی اعضا

- ارتقا اعتبار و حیثیت اعضای انجمن از طریق ساماندهی و ایجاد روابط مناسب بین واحدهای عضو

- حوزه فعالیت انجمن در سراسر ایران می باشد .

-مدت فعالیت انجمن نامحدود است .

- تابعبت انجمن ایرانی است .